Početna stranica Visoka učilišta Korisničke stranice

Sveučilište u Zagrebu, Stomatološki fakultet, Akademska godina 2018/2019, ljetni semestar

Raspored po grupama
1
1A
1B
1C
1D
1E
1F
1G
1H
1I
1J
1K
1L
1M
1N
1O
1P
1R
1S
1T
1U
2
2.1E
2A
2B
2C
2D
2E
2F
2G
2H
2I
2J
2K
2L
3
3A
3B
3C
3D
3E
3F
3G
3H
3I
3J
3K
3L
3M
3N
4
4A
4B
4C
4D
4E
4F
4G
4H
4I
4J
4K
4L
5
5A
5B
5C
5D
5E
5F
5G
5H
5I
5J
5K
5L
6A
6B
6C
6D
6E
6F
6G
6H
6I
6J
6K
6L
Raspored po dvoranama
DENTALNA MALA DVORANA
DENTALNA VELIKA DVORANA
DJEČJA STOM. AMBULANTA
GUND ORTO SEMINARSKA
GUND. 3 PREDAVAONICA
GUND. 3 RAČUNALNA UČIONICA
GUND. 3 SEMINARSKA DV. 2
GUND. 3 SEMINARSKA DV. 3
GUND. 3 SEMINARSKA DV. 4
GUND. 5 FIKSNA PROT VELIKA AMB
GUND. 5 INFORMATIČKA (KNJIŽ)
GUND. 5 PREDAVAONICA
GUND. 5 PROTETIKA SEMINARSKA
GUND. 5 WIRONIT
GUND. FIKSNA PROT. MALA AMB.
GUND. MOBILNA PROT. AMB.
GUND. ORALNA KIRURGIJA AMB.
KBD ANESTEZIJA VJEŽBAONICA
KBD FIKSNA PROT. KL. VJEŽB.
KBD INTERNA KL. VJEŽBAONICA
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
KBD MAKSILOFACIJALNA SEMINAR
KBD MOBILNA PROT. KL. VJEŽB.
KBD ORALNA KIRURGIJA AMBULANTA
MARTINOVKA - TJELESNI
MIROGOJSKA INFEKTOLOGIJA PRED.
MIROGOJSKA INFEKTOLOGIJA VJEŽB
MORFOLOGIJA VJEŽBAONICA
MORFOLOGIJA VJEŽBAONICA 2
NOVA PRETKLINIČKA VJEŽBAONICA
ORAL MED AMB
ORALNA MEDICINA AMBULANTA
ORTODONCIJA AMBULANTA
ORTODONCIJA SEMINARSKA
PARODONTOLOGIJA AMBULANTA
REBRO EDUKACIJSKI CENTAR
REBRO PATOFIZ. DV. BOTTERI
REBRO PATOFIZ. VJEŽBAONICA
REBRO ZAVOD ZA MIKROBIOLOGIJU
SREDIŠNJA STOM. PRETKLINIKA
VINOGRADSKA DERMATOLOGIJA VJEŽ
VINOGRADSKA GINEKOLOGIJA VJEŽB
VINOGRADSKA GLAVNA PREDAVAONA
VINOGRADSKA IMUNOLOGIJA LAB.
VINOGRADSKA INTERNA KL. VJEŽB.
VINOGRADSKA KIRURGIJA BIBLIOT.
VINOGRADSKA KIRURGIJA OP.
VINOGRADSKA NEUROLOGIJA VJEŽB.
VINOGRADSKA OFTALMOLOGIJA VJEŽ
VINOGRADSKA ONKOLOGIJA VJEŽB.
VINOGRADSKA ORL VJEŽBAONICA
VINOGRADSKA PATOLOGIJA VJEŽB.
VINOGRADSKA PEDIJATRIJA VJEŽB.
VINOGRADSKA PSIHIJATRIJA PRED.
VINOGRADSKA PSIHIJATRIJA VJEŽB
VINOGRADSKA RADIOLOGIJA VJEŽB.
ZUBOTEHNIČKI LABORATORIJ
ŠALATA ANATOMIJA PRAKTIKUM I
ŠALATA ANATOMIJA PRAKTIKUM II
ŠALATA ANATOMIJA PREDAVAONA
ŠALATA ANATOMSKI INSTITUT
ŠALATA BIOLOGIJA VJEŽBAONICA
ŠALATA BIOLOŠKA DVORANA
ŠALATA DVORANA "A. ŠERCER"
ŠALATA DVORANA "D. MAŠEK"
ŠALATA DVORANA "M. ČAČKOVIĆ"
ŠALATA DVORANA T. WICKERHAUSER
ŠALATA FARMAK. VJEŽBE/SEMINARI
ŠALATA FARMAKOLOGIJA DVORANA
ŠALATA FIZIKA LABORATORIJ
ŠALATA FIZIKA PREDAVAONICA
ŠALATA FIZIOLOGIJA PRAKTIKUM
ŠALATA FIZIOLOGIJA VJEŽBAONICA
ŠALATA HISTOLOGIJA PRAKTIKUM
ŠALATA HISTOLOGIJA PREDAVAONA
ŠALATA KEM-BIOKEM. LABORATORIJ
ŠALATA KEM-BIOKEMIJA DVORANA
ŠALATA KEMIJA PREDAVAONICA
ŠALATA NOVA VIJEĆNICA
ŠALATA RAČUNALNA VJEŽBAONICA
ŠNZ DVORANA A
ŠNZ DVORANA P
ŠNZ PREDAVAONICA
ŠNZ VJEŽBAONICA
Raspored po predmetima
Anatomija (174289, komp. 2)
Anatomy (174481, komp. 2)
Antenatalna zaštita i uloga stomatologa u timu (171556, komp. 1)
Basics in use of computers (173154, komp. 1)
Biochemistry (173115, komp. 1)
Biokemija (71276, komp. 1)
Biološka i tehnološka trajnost fiksnoprotetskih radova (170326, komp. 1)
Biomehanika u implantoprotetici (170325, komp. 1)
Biomehanika u ortodonciji (170304, komp. 1)
Bol (71277, komp. 1)
Bruksizam (170309, komp. 1)
Caklinsko-dentinski adhezijski sustavi (169533, komp. 1)
Cariology (184091, komp. 1)
Cell biology with genetics (173123, komp. 2)
Cervikofacijalna patologija (99997, komp. 1)
Cijeljenje kostoloma u konzervativnom i operacijskom postupku (171570, komp. 1)
Dentalna fotografija (71279, komp. 1)
Dentalna implantologija (71280, komp. 1)
Dentalna implantoprotetika 2 (167457, komp. 1)
Dentalna indentifikacija (169460, komp. 1)
Dentalna medicina starije životne dobi (71281, komp. 1)
Dentalne traume u djece - prevencija i liječenje (169643, komp. 1)
Dermatovenerologija (176081, komp. 1)
Dermatovenerološka problematika u stomatologiji (171553, komp. 1)
Dijagnostički postupci u oralnije medicini (169672, komp. 1)
Diplomski rad (71911, komp. 1)
Dječja i preventivna dentalna medicina I (145621, komp. 2)
Dječja i preventivna dentalna medicina II (145864, komp. 2)
Endodoncija I (71287, komp. 2)
Endodoncija rizične populacije (169528, komp. 1)
Endodontska terapija pulpnih i periradikularnih bolesti instrumentacija i punjenje korijenskog kanala (169467, komp. 1)
Engleski jezik I (174381, komp. 1)
Engleski jezik II (175898, komp. 1)
English/Croatian (174506, komp. 1)
English/Croatian II (184108, komp. 1)
Estetski principi protetske terapije na zubima i implantatima (171388, komp. 1)
Etiologija i epidemiologija karcinoma usne šupljine (169652, komp. 1)
Farmakologija (175933, komp. 2)
Fiksna protetika I (176079, komp. 2)
Fiksna protetika II (71293, komp. 2)
First aid (174503, komp. 1)
Fiziologija (175890, komp. 2)
Fluoridi u prevenciji karijesa (171554, komp. 1)
Forenzička dentalna medicina (176122, komp. 1)
Fotoakustično ispiranje korijenskog kanala SWEEPS tehnikom (190282, komp. 1)
Funkciski aspekti ortodontske terapije (169838, komp. 1)
General and social dental medicine (184105, komp. 1)
General radiology (184096, komp. 1)
Gerontostomatologija (171422, komp. 1)
Ginekologija i porodništvo (71298, komp. 1)
Histologija s embriologijom (174301, komp. 2)
Histology with embryology (174492, komp. 2)
History of dental medicine (184106, komp. 1)
Hiv i stomatološki tim (169667, komp. 1)
Implantoprotetika u osoba starije životne dobi (167466, komp. 1)
Imunološka dijagnoza i imunoterapija solidnih tumora (171558, komp. 1)
Imunološki pristup pulpno-periapeksnim bolestima (169524, komp. 1)
Interdisciplinarni pristup liječenju orofacijalnih rascjepa (171559, komp. 1)
Interna medicina (175983, komp. 2)
Introduction to dental medicine (173157, komp. 1)
Izvannastavne aktivnosti I (179404, komp. 1)
Izvannastavne aktivnosti II (174811, komp. 1)
Kardiovaskularni bolesnik (171557, komp. 1)
Karijesologija (175790, komp. 1)
Keramički sustavi (171413, komp. 1)
Kirurgija (176048, komp. 2)
Kirurška protetika (169662, komp. 1)
Kirurški postupci u dentalnoj implantologiji (169661, komp. 1)
Klinička farmakologija (86997, komp. 1)
Klinička parodontologija (71306, komp. 2)
Kombinirani fiksno-mobilni radovi (171398, komp. 1)
Komparativna odontologija (71307, komp. 1)
Kompjuterizirana denzitometrija i cijeljenje odontogenih koštanih defekata (169649, komp. 1)
Kompozitni materijali (169534, komp. 1)
Kontrola boli primjenom novih tehnologija u dječjoj dentalnoj medicini (169646, komp. 1)
Korištenje destruiranih zubi u protetskoj terapiji (190556, komp. 1)
Kraniofacijalna Identifikacija (169461, komp. 1)
Kvalitativna i kvantitativna analiza koštanog i mekih tkiva stomatognatog sustava (171325, komp. 1)
Laseri u restaurativnoj stomatologiji i endodonciji (169468, komp. 1)
Liječenje potpune bezubosti s četiri implantata (190555, komp. 1)
Management u stomatologiji (169409, komp. 1)
Materijali u ortodonciji (169840, komp. 1)
Materijali za punjenje korijenskih kanala i postendodontska opskrba zuba (169525, komp. 1)
Medicinska informatika (169407, komp. 1)
Medicinska statistika (169405, komp. 1)
Medicinske hitnosti u stomatološkoj ordinaciji (167465, komp. 1)
Mikrobiologija u endodonciji (169532, komp. 1)
Mikroskop u dentalnoj medicini (137217, komp. 1)
Minimalno invazivna kirurgija (171567, komp. 1)
Minimalno invazivna terapija tvrdih zubnih tkiva (169518, komp. 1)
Mobilna protetika I (176080, komp. 2)
Mobilna protetika II (71312, komp. 2)
Modifikacije stomatološke skrbi u oralnomedicinskih bolesnika (169669, komp. 1)
Mogućnosti estetskog zbrinjavanja u restaurativnoj stomatologiji (169527, komp. 1)
Mogućnosti primjene vlaknima ojačanih polimera u stomatološkoj protetici (171421, komp. 1)
Morfologija zubi s dentalnom antropologijom (71313, komp. 2)
Morfološke i histološke osobitosti endodontskog prostora trajnih zubi (169517, komp. 1)
Morfološke nepravilnosti trajnih zubi (169529, komp. 1)
Načini liječenja temporomandibularnih poremećaja (170316, komp. 1)
Najčešće dermatološke bolesti s manifestacijama u usnoj šupljini (171427, komp. 1)
Napredne oralnokirurške tehnike u dentalnoj implantologiji (167455, komp. 1)
Nekarijesna oštećenja tvrdih zubnih tkiva (169523, komp. 1)
Nemetali u fiksnoj protetici (171399, komp. 1)
Neurološki problemi u stomatologiji (171564, komp. 1)
Neželjena djelovanja i interakcije lijekova (171555, komp. 1)
Occlusion (184092, komp. 1)
Određivanje fluorida u sredstvima za prevenciju karijesa (190370, komp. 1)
Okluzija (71319, komp. 1)
Okluzija i funkcija (176083, komp. 1)
Okluzijske udlage - indikacije, primjena i izrada (170312, komp. 1)
Opća i socijalna dentalna medicina (175897, komp. 1)
Opća radiologija (176590, komp. 1)
Oralna higijena (71324, komp. 1)
Oralna kirurgija I (176103, komp. 2)
Oralna kirurgija II (176219, komp. 2)
Oralna medicina II (176217, komp. 2)
Oralna rehabilitacija u protetici (171400, komp. 1)
Oralnokirurški aspekti orofacijalne boli (169647, komp. 1)
Orofacijalna genetika (71328, komp. 1)
Ortodoncija (176218, komp. 2)
Ortodontsko kirurško liječenje skeletnih deformiteta kostiju lica (171560, komp. 1)
Ortostatski poremećaji u stomatologiji (171568, komp. 1)
Osnove estetike u dentalnoj medicini (71330, komp. 1)
Otoneurološki pristup audiovestibularnim poremećajima (171750, komp. 1)
Paradontološki aspekti okluzije (170305, komp. 1)
Parodontologija 2 (167458, komp. 1)
Pathology (184097, komp. 2)
Patofiziologija (71333, komp. 2)
Patologija (71334, komp. 2)
Patologija potpune bezubosti (170328, komp. 1)
Physical education I (174499, komp. 2)
Physical education II (184101, komp. 2)
Physiology (184094, komp. 2)
Planiranje fiksnoprotetičke terapije i dijagnostički pristup u estetskoj zoni (170320, komp. 1)
Plastična i rekonstrukcijska kirurgija glave i vrata (171562, komp. 1)
Poslijediplomski specijalistički rad (167463, komp. 1)
Poslovno upravljanje u dentalnoj medicini (71336, komp. 1)
Posljedice alkoholizma i drugih ovisnosti u orofacijalnom području (171753, komp. 1)
Postupci kardiopulmonalne reanimacije u stomatologiji (171426, komp. 1)
Povijest dentalne medicine (71337, komp. 1)
Praćenje rasta, gnatometrija i antropometrija (170303, komp. 1)
Praktični rad (176223, komp. 1)
Prednosti kompozitnog monobloka u usporedbi s ostalim intrakanalnim konfekciskim kolčićima (169526, komp. 1)
Pretkirurška ortodoncija (169837, komp. 1)
Pretklinička endodoncija (71338, komp. 1)
Pretklinička i laboratorijska fiksna protetika (175985, komp. 2)
Pretklinička i laboratorijska mobilna protetika (175986, komp. 2)
Pretklinička restaurativna dentalna medicina (175991, komp. 2)
Pretprotetska kirurgija (169663, komp. 1)
Prevencija bolesti tvrdih zubnih tkiva (169644, komp. 1)
Prevencija i kontrola infekcija u dentalnoj medicini (176781, komp. 1)
Prevention and infection control in dental medicine (184109, komp. 1)
Primjena aditivnih tehnika u fiksnoprotetskoj terapiji (190286, komp. 1)
Primjena lasera u oralnoj kirurgiji i dentalnoj implantologiji (169648, komp. 1)
Primjena ozona u kliničkom radu (169535, komp. 1)
Primjena vlaknima ojačanih materijala u dentalnoj medicini (169469, komp. 1)
Procjena stanja endodontski liječenih zuba nosača fiksno-protetskih radova (191147, komp. 1)
Profesionalne bolesti stomatologa (143111, komp. 1)
Profesionalni zdravstveni rizici u dentalnoj medicini (169462, komp. 1)
Protetska terapija pacijenta s mikrostomijom (190841, komp. 1)
Prva pomoć (174376, komp. 1)
Psihijatrija i psihološka medicina (71347, komp. 1)
Psihostomatologija (86996, komp. 1)
Psihostomatologija, konzultativna psihijatrija u ordinaciji dentalne medicine (171752, komp. 1)
Pušenje i oralno zdravlje (71348, komp. 1)
Računalne tehnologije u dentalnoj medicini (153047, komp. 1)
Rad i konzultacije s mentorom (174817, komp. 1)
Radiologijske digitane slikovne (imaging) metode u dijagnostici glave i vrata (171754, komp. 1)
Različiti postupci izbjeljivanja zubi ovisno o vrsti diskoloracije (171393, komp. 1)
Refleksi u stomatognatnom sustavu (171324, komp. 1)
Restaurativna dentalna medicina I (71349, komp. 2)
Restaurativna dentalna medicina II (71350, komp. 2)
Retencija i recidiv u ortodontskoj terapiji (189714, komp. 1)
Stakleno ionomerni cementi (169531, komp. 1)
Standardne i napredne tehnike u paradontalnoj kirurgiji (170307, komp. 1)
Standardne i napredne tehnike u parodontnoj kirurgiji (167491, komp. 1)
Stanična biologija s genetikom (71353, komp. 2)
Statistika u dentalnoj medicini (176020, komp. 1)
Stomatološka skrb medicinski kompleksnih bolesnika (71355, komp. 1)
Stomatološki materijali u pedodonciji (169546, komp. 1)
Stomatološko liječenje medicinski rizičnih bolesnika (169536, komp. 1)
Strah i anksioznost u kliničkoj pedodontskoj praksi: dijagnona, prevencija, terapija (169645, komp. 1)
Suvremene metode prevencije sekundarnog karijesa (190285, komp. 1)
Suvremene tehnike dijagnostike i terapije karijesa u pedodonciji (169545, komp. 1)
Suvremeni aspekti lokalne anestezije (169650, komp. 1)
Suvremeni otisni postupci i materijali (171414, komp. 1)
Športska stomatologija (171329, komp. 1)
Teleskopski sustavi (171326, komp. 1)
Terapija glaukoma i katarakte (171565, komp. 1)
Terapija pacijenata s uznapredovalim paradontitisom (170306, komp. 1)
Tjelesna i zdravstvena kultura I (174364, komp. 2)
Tjelesna i zdravstvena kultura II (175791, komp. 2)
Tooth morphology with dental anthropology (184090, komp. 2)
Trodimenzijska dijagnostika u dentalnoj medicini (167490, komp. 1)
Tumori i tumorima slične promjene usne šupljine (169658, komp. 1)
Utjecaj obojenih tekućina na stabilnost boje materijala za privremene nadomjeske (190530, komp. 1)
Utjecaj spolno prenosivih bolesti na oralnu sluznicu (169670, komp. 1)
Uvod u dentalnu medicinu (71359, komp. 1)
Uvod u znanstveni rad I (71360, komp. 1)
Uvod u znanstveni rad II (71361, komp. 1)
Zanemarivanje i zlostavljanje djece (71362, komp. 1)
Zaštita (dentalno) zanemarenog i zlostavljanog djeteta (169541, komp. 1)
Zaštitni mehanizmi usta (169836, komp. 1)
Datum objave: 18.02.2019 11:03